Lysingar.

Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens Skoles Lokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesaa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
 
Om Trontalen den
21de Juni 1882.
 
Et velment Ord til det norske Folk.
           
Af en Fedrelandsven.
(Særaftryk af Nordmanden.)
           
Pris 10 Øre, frit sendt i Posten. For 1 Krone sendes frit 20 Ekspl., for 2 Kroner 50. Betalignen kan sendes i Frimærker. For 3 Kroner sendes 80, for 4 Kroner og derover 30 for hver Krone.
 
Nordmandens Ekspedition,
Torvgaden 5 b, Kristiania.
 
 
Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b. Kristiania,
udfører Retssager, Inkassationer m. v.
 
           
Abonnement paa Bergens Tidende frisindet Dagblad -
kan tegnes paa enhver Postanstalt fra1ste og 15de i hver Maaned. Bladet har sat sig som Formaal at arbejde for Folkets sunde Udvikling og Fremskridt paa alle de Felter, som kan gjøres til Gjenstand for Undersøgelse og Debat i Pressen. Ved Siden af Meddelelser om de nyeste Begivenheder i Ind- og Udland, af hvilke de vigtigste indeholdes i de daglige Telegrammer, søger Bladet ogsaa at give sine Læsere Anledning til at følge med Tiden i alt det, som tildrager sig mest Opmærksomhed i Tænkningens og Aandens Verden i de store kulturlande.
           
Forøvrigt indeholder Bladet stadigt Opsatser om Dagens Spørgsmaal, udførlige Handels- og Skibsefterretninger, deriblandt Torvepriserne fra de vigtigste norske Byer, Kunst- og Literaturanmeldelser, Korrespondancer, Reisebeskrivelser, Fortællinger, Digte, Fraklipningsføljeton osv. Det har sin egen Storthingskorrespondent, der meddeler de nyeste og paalideligste Efterretninger fra vor Nationalforsamling gjennem Korrespondanser og Telegrammer.             For de averterende bemærkes, at Bergens Tidende holdes af alle Samfundsklasser og er for Tiden det mest udbredte Dagblad her i Landet udenfor Kristiania.
           
Bladet, som udkommer hver Søgnedag i stort sexspaltet Format og mindst 1 Gang ugentlig med Tillæg, koster for indenbys 6 Kroner og for udenbys 7 Kr. 10 Øre (iberegnet Postporto) for Halvaaret.
           
Bergen i Juni 1882.
 
Udgiveren.
 
 
Kristiania.     
Nikolai Olsens Boktrykkeri.