Konstitusjonskomiteen

er ferdig med Innstillingi um Brigdingar i Storthingsreglementet. Fleirtalet fyreslær, at §§ 30, 38, 39, 40 og 41 skal lyda soleids:
           
§ 30. Statsministrene og Stasraaderne have, naar de deltage i Storthingets eller dets Afdelingers Forhandlinger, Ret til at forlange Ordet i Lighed med Forsamlingens Medlemmer og forøvrigt at iagttage Forretningsordenens Forskrifter. 1)
           
§ 38. De i Grundlovens § 75 anførte Sager foredrages og afgjøres i det samlede Storthing, med Undtagelse af det i første Del af Bogstav a nævnte: at give og ophæve Love, hvormed forholdes efter Grundlovens § 76 og følgende, samt at de under Bogstav f og h nævnte Rettigheder, der kan udøves baade af det samlede Storthing og af Odelsthinget særskilt.
           
§ 39. Naar Storthing eller Odelsthing anser det fornødent, at nogen efter Grundlovens § 75 h indkaldes til Møde, skal vedkommende Things Præsident foranstalte Indkaldelsen med passende Varsel.
           
I Indkaldelsen bliver at angive den eller de Sager, hvorom Thinget ønsker at modtage Forklaringer.
           
§ 40. De Spørgsmaal, hvorom Oplysninger attraaes, bliver efter vedkommende Things Beslutning af Præsidenten at forelægge den indkaldte ved Mødet.             Under Mødet, kan enhver Repræsentant stille Spørgsmaal for at æske nærmere Forklaring angaaende den Sag, der har foranlediget Indkaldelsen. Naar en Repræsentant har stillet saadant Spørgsmaal, har Præsidenten, uden foregaaende Debat og forinden yderligere Spørgsmaal af nogen anden kan stilles, at undergive Thingets Votering, hvorvidt det bliver at forelægge den indkaldte.
           
Den indkaldte kan ogsaa meddele skriftlige Oplysninger, der vedlægges Sagen.
           
Den nuværende § 41 udgaar af Forretningsordenen.
           
Det er Steens og Sverdrups Forslag, Alternativ I, som Komitefleirtalet med nokre Smaabrigder legg fram for Thinget.
           
Naar dette Forslaget vert vedteket - og her hev nok ikkje Kongen Veto! -, so vil Storthinget vera langt paa Veg til aa kunna tvinga Ministrarne til aa godkjenna Avgjerdi av 9de Juni.
           
Aa merkja er: at heile Komiteen, Aschehoug med, godkjenner, at Forslaget er fullt ut grunnlog-rett.
 
 
1) Konow