[Sidan studiet af vore dialekter og folketraditioner...]

Sidan studiet af vore dialekter og folketraditioner for snart 50 år tilbage grundlagdes i vort land, har disse forskninger været omfattede med en stadig voksende intresse. Antallet af dem, der sysler med indsamling og forberedende undersøgelse af materialet, er år for år steget; flere og flere grene er dragne ind under videnskabelig behandling og har fundet dyrkere; i de senere tider har enkelte mænd helt kunnet vie dette fag sit arbejd og sin kraft. Som følge heraf har denne slags studier lidt efter lidt formået at tiltrække sig en almindeligere opmærksomhed. Erkjendelsen af deres videnskabelige og nationale betydning må nu siges at være vågnet til bevidst liv hos den dannede almenhed.
           
Under disse omstændigheder synes det rette tidspunkt for et mere systematisk og frugtbringende samarbejd at være kommet. Et sådant vil lettest kunne fremmes ved stiftelsen af en forening, der har til formål på den ene side at virke for et kraftigere og mere omfattende arbejd i retning af indsamling og videnskabelig tilgodegjørelse af stoffet, på den anden side at danne midtpunktet for en større sammenslutning mellem disse fags dyrkere, Man har troet, at alle, som har interesse for studiet af norsk folkesprog og folkeliv, vil kunne samles om et sådant mål uden hensyn til deres forskjellige standpunkt i sprogsagen.
           
Af disse grunde tillader vi os herved at opfordre til dannelse af en Forening for norske dialekter og folketraditioner. For at foreningen kan opfylde sin hensigt, har vi tænkt os den virke:
 1. ved udgivelse af et hefteskrift eller lejlighedsvis også ved andre til øjemedet svarende skrifter;
 2. ved erhvervelse af medarbeidere og samlere i by og bygd;
 3. ved afholdelse af tomånedlige møder med foredrag og diskussioner.
           
Sin hovedvirksomhed retter foreningen på udgivelsen af passende skrifter. Det påtenkte hefteskrift vil efter sit indhold falde i to afdelinger, en traditionel og en sproglig. Den første vil foruden at meddele selve stoffet: æventyr, sagn, viser, meddelelser om tro sæd og skik o. s. v., tillige give videnskabelige behandlinger af dertil egnede ting. Den sproglige del vil indeholde sproghistoriske, grammatiske og leksikalske afhandlinger og bidrag.
           
Idet vi overlader en nærmere drøftelse af planen til førstkommende generalforsamling, bemærker vi, at vi for tilslutningens skyld ikke vover at foreslå det årlige bidrag sat højere end til 3 kroner, for hvilket beløb hvert medlem erholder de af foreningen udgivne skrifter.
           
Kristiania i Februar 1881.
P. Chr. Asbjørnsen. Sophus Bugge.
I. Aasen. Hans Ross. Johan Fritzner.
Moltke Moe. Joh. Storm. C. R. Unger.
           
Lister til Indtegning er udlagte hos Alb. Cammermeyer.